Ads Top

How to use the condom correctly? 如何正確使用安全套?Как правильно использовать презерватив? Cum se folosește corect prezervativul? كيفية استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح؟

SEXUAL EDUCATION FREE OF CHARGE FROM CAFFEE STORY AND WWW.BULEARCA.RO !! WITHOUT DEMONSTRATION ...


  
Like first love, first sexual intercourse never looks. Imagine your moment long before it happens, you ask yourself a dozen times what you have to do, try to find answers by advising your friends who have already gone by this step and striving to be something really memorable. Emotions and crap are inevitable, but they are part of the beauty of the moment. And for the moment to be a nice one, you need a protective method to get rid of your worries. Best Friend: Condom. Even though nearly one in three couples who have used it say it happened at least once that it breaks or slips during sex, the condom remains the only one that can protect you from sexually transmitted diseases. Therefore, it is mandatory both "the first time" and whenever you have a new partner or a new sex partner, regardless of your age or how extensive your sexual experience is!
Let us know better: what is a condom?
Condom is a method of contraception that is used during sexual intercourse and acts as a barrier to prevent sperm from reaching the fallopian tubes and thus the ovum. Having no meeting between the reproductive cell of the male (sperm) and the female (egg), pregnancy is not possible.
Beating plan: how to use it correctly?
The condom is used when the penis is in erection. For proper and effective use, the condom runs outwards.Step 1. Used from the beginning of sexual intercourse, that is, from the first touch of intimate areas.Step 3. Tighten the closed end of the condom to ensure that there is no air inside. Be careful to leave the condom cap freely - there will be the sperm after the ejaculation.Step 2. Place the condom on the tip of the penis and run down with the other hand.If the condom begins to run back during sex, it should be rolled back. And if it comes out / slip, you have to make sure that there is no sperm in the vagina and then change it with a new one.
Oooops: what are the risks?
The biggest risk is that the condom has a manufacturing defect and breaks during sexual intercourse or is used incorrectly, which again leads to its tearing or sliding.If one of the above "accidents" happened, it is very important to note that it is enough for a drop of sperm to reach the vagina and the main condition for the occurrence of the pregnancy is met. It does not matter if sex lasted only a few seconds or minutes ... important is what happened during this time. When a condom is not used or when it fails, even a few seconds of penetration can lead to an unplanned pregnancy because of the pre-healing fluid that can contain active sperm and are able to fertilize the woman's ovum.
Most male condoms are made of latex. Their disadvantage is that they can break more easily when used in combination with lubricating oil gels. Also, because of parabens or glycerin in the material composition, latex condoms can cause allergies in rare cases.
No panic: what if you break the condom?
When the condom slides or breaks, the solution to avoid unwanted pregnancy is to use the second day's pill within 72 hours of unprotected sex. Depending on the time of administration of the pill, it has the following efficacy rates: 99% in the first 24 hours (it is preferred to be administered within this interval), 85% between 25-48 and 58% in the range of 49-72 hours.
In conclusion, it is easy to stay away from sexually transmitted diseases or an unwanted pregnancy if you are informed and always prepared. Be smart, use condoms!


 
RO: La fel ca prima dragoste, primul contact sexual nu se uită niciodată. Îți imaginezi momentul cu mult înainte ca acesta să aibă loc, te întrebi de zeci de ori ce ar trebuie să faci, încerci să găsești răspunsurile sfătuindu-te cu prietenii care au trecut deja de acest pas și te străduiești să fie ceva cu adevărat memorabil. Emoțiile și stângăciile sunt inevitabile, dar și acestea fac parte din frumusețea momentului. Iar ca momentul să rămână unul frumos, ai nevoie de o metoda de protecție care să-ți înlăture grijile. Cel mai bun prieten: prezervativul. Chiar dacă aproape 1 din 3 cupluri care l-au folosit spun ca li s-a întâmplat cel puțin o dată ca acesta să se rupă sau să alunece în timpul sexului, prezervativul rămâne singurul care te poate proteja de bolile cu transmitere sexuală. De aceea, el este obligatoriu atât „prima dată”, cât și ori de câte ori ai un nou partener sau o nouă parteneră sexual/ă, indiferent de vârsta pe care o ai sau de cat de vastă este experiența ta sexuală!

Să ne cunoaștem mai bine: ce este prezervativul?

Prezervativul este o metodă de contracepție ce se utilizează în timpul actului sexual și care funcționează ca o barieră, având rolul de a împiedica spermatozoizii să ajungă în trompele uterine și, astfel, la ovul. Neavând loc întâlnirea dintre celula reproducătoare a bărbatului (spermatozoidul) și cea a femeii (ovulul), sarcina nu este posibilă.

Planul de bătaie: cum se folosește corect?

Prezervativul se folosește atunci când penisul este în erecție. Pentru o utilizare corectă și eficientă, prezervativul se rulează spre exterior.
Pasul 1. Se folosește încă de la începutul actului sexual, adică de la prima atingere a zonelor intime.
Pasul 3. Se strânge capătul închis al prezervativului pentru a se asigura că nu rămâne aer în interior. Ai grijă să lași liberă căciulița prezervativului – acolo se va strânge sperma, după ejaculare.
Pasul 2. Se așează prezervativul pe vârful penisului și se rulează în jos cu cealaltă mână.
Dacă prezervativul începe să ruleze înapoi în timpul sexului, el trebuie rulat la loc. Iar dacă iese/alunecă, trebuie să te asiguri că nu s-a scurs spermă în interiorul vaginului și, apoi, să-l schimbi cu unul nou.

Oooops: care sunt riscurile?

Cel mai mare risc este ca prezervativul să aibă un defect de fabricație și să se rupă în timpul contactului sexual sau sa fie folosit incorect, ceea ce, din nou, duce la ruperea sau la alunecarea lui.
În cazul în care s-a întâmplat unul dintre „accidentele” menționate mai sus, este foarte important de reținut că este de ajuns ca o picătură de spermă să ajungă în vagin, iar principala condiție pentru apariția sarcinii este îndeplinită. Nu contează dacă sexul a durat numai câteva secunde sau minute…important este ce s-a întâmplat în acest timp. Atunci când nu este folosit prezervativul sau când acesta eșuează, chiar și o penetrare de câteva secunde poate duce la o sarcină neplanificată, din cauza lichidului preejaculator care poate conține spermatozoizi activi și capabili să fecundeze ovulul femeii.

Majoritatea prezervativelor masculine sunt fabricate din latex. Dezavantajul lor este acela că ele se pot rupe mai ușor atunci când sunt folosite în combinație cu geluri lubrifiante ce conțin uleiuri. De asemenea, din cauza parabenilor sau a glicerinei din compoziția materialului, prezervativele din latex pot determina, în cazuri rare, alergii.

No panic: ce faci daca se sparge prezervativul?

Atunci când prezervativul alunecă sau re rupe, soluția pentru a evita o sarcină nedorită este utilizarea pilulei de a doua zi în maximum 72 de ore de la actul sexual neprotejat. În funcție de ora la care a fost administrată pilula, ea are următoarele rate de eficiență: de 99% în primele 24 de ore (este de preferat ca ea să fie administrată în acest interval), 85% între orele 25-48 și 58% în intervalul 49-72 de ore.

În concluzie, este ușor să stai deoparte de bolile cu transmitere sexuală sau de o sarcină nedorită dacă ești informat și mereu pregătit. Fii smart, folosește prezervativul! 
如何正確使用安全套?
性教育集團提供免費卡菲故事WWW.BULEARCA.RO!沒有演示...
就像初戀一樣,第一次性交從不看起來。你能想像的時間很久以前這樣的事情發生,你問十次它應該做的,試圖找到答案,你誰已經通過了這一步的朋友建議你嘗試的東西真正令人難忘的。情緒和笨拙是不可避免的,但他們是瞬間的美麗的一部分。那一刻留一個美麗的,你需要的是你免去後顧之憂保護的方法。最好的朋友:避孕套。雖然幾乎一個在誰使用它說,他們發生過至少一次為它破裂或性交時脫落三對夫妻,避孕套仍然是誰能夠保護您免受性傳播疾病的唯一的一個。因此,結合這兩個“第一”,只要你有一個新的性伴侶或新的合作夥伴/ d,無論你有或如何廣泛的是你的性經驗的年齡!
讓我們更好地了解:什麼是安全套?
避孕套是性交過程中使用,並作為用於防止精子到達輸卵管,因此蛋的屏障避孕方法。具有男性生殖細胞(精子)和女人(蛋)的一次會議上,懷孕是不可能的。
跳動計劃:如何正確使用它?
當陰莖勃起時使用安全套。為了正確和有效地使用,避孕套會向外跑。步驟1.使用在性交時,即從私密區的第一觸摸早。步驟3.擰緊避孕套的封閉端,以確保沒有空氣被困在裡面。一定要留下頭盔免費的安全套 - 射精後出現會收集精液。步驟2.將在陰莖上並用另一只手向下運行避孕套的末端。如果你開始播放性行為時安全套,他必須跑回來。如果出/幻燈片,它必須保證在陰道內沒有洩露的精子,然後用一個新的改變。
Oooops:有什麼風險?
最大的風險是,避孕套有製造缺陷和休息做愛時或不正確地使用,這又打破或滑倒了。如果發生上述的“意外”之一,要記住,這是足以讓精液在陰道下降,而對於懷孕的主要條件得到滿足是很重要的。無論是否做愛只持續了幾秒鐘或幾分鐘......重要的是什麼這個時候發生。當不使用安全套或失敗時,甚至幾秒鐘的滲透可能導致意外懷孕,因為這可能含有活性精子能夠使卵子受精,女人preejaculator流體。
大多數男用避孕套由乳膠製成。其缺點是,它們可以打破時更容易它們組合使用與含有潤滑油的凝膠。此外,由於對羥基苯甲酸酯或在材料的組成甘油,乳膠避孕套可能導致少數情況下,過敏。
沒有恐慌:如果你打破了避孕套?
當重新避孕套卡瓦或斷裂,以避免意外懷孕的溶液為72小時無保護性交的內使用當天丸。根據已經施用丸劑的時間,它有效率的下列比率:99%在第一個24小時(優選的是,它在這一點上施用),25-48小時和58%之間85%在49-72小時的範圍內。
總之,很容易從性病或意外懷孕敬而遠之,如果你總是通知和準備。要聰明,使用安全套!

Как использовать презерватив?
СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ Группа предлагает бесплатный Caffee ИСТОРИЮ И WWW.BULEARCA.RO !! ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗ ...
Как первая любовь, первый секс никогда не смотрит. Можете ли вы представить себе время, задолго до того, что произойдет, вы спросите десять раз, что он должен делать, попытаться найти ответы советуя вам с друзьями, которые уже прошли этот шаг, и вы пытаетесь что-то по-настоящему запоминающимся. Эмоции и неуклюжесть неизбежны, но они являются частью красоты момента. И этот момент остается один прекрасный, вам нужен метод защиты, который вы удалите заботы. Лучший друг: презерватив. Хотя почти один в трех парах, которые использовали это говорят, что произошло, по крайней мере один раз для того, чтобы сломать или отрываться во время секса, презерватив остается только один, кто может защитить вас от инфекций, передаваемых половым путем заболеваний. Таким образом, она является обязательной как «первый» и всякий раз, когда у вас есть новый сексуальный партнер или новый партнер / D, независимо от возраста, что у вас есть или насколько обширен это ваш сексуальный опыт!
Для того, чтобы лучше знать, что такое презерватив?
Презерватив является методом контрацепции, который используется во время полового акта и действует как барьер, который служит для предотвращения спермы, достигающей фаллопиевы трубы и, следовательно, яйцо. Имея совещание мужской половой клетки (сперматозоида) и женщины (яичные), беременность не представляется возможным.
План действий: как правильно его использовать?
Презерватив используется, когда пенис в состоянии эрекции. Для правильного и эффективного использования презервативов выкатывается.Шаг 1. Использование в начале полового акта, то есть от первого прикосновения интимных зон.Шаг 3. Затяните закрытый конец презерватива, чтобы убедиться, что воздух не удерживается внутри. Не забудьте оставить заставкой бесплатные презервативы - будет собирать сперму после семяизвержения.Шаг 2. Поместите кончик презерватива на пенис и работает вниз с другой стороны.Если начать воспроизведение презерватив во время секса, он должен бежать обратно. И если из / слайд, он должен обеспечить, чтобы не просочилась сперма во влагалище, а затем изменить его на новый.
Oooops: каковы риски?
Самый большой риск в том, что презервативы имеют производственный дефект и разрыв во время секса или использовать неправильно, что, опять же, нарушая или соскальзывание его.Если это произошло одно из «несчастных случаев», упомянутых выше, важно помнить, что это достаточно, чтобы получить каплю спермы во влагалище, а главное условие для наступления беременности удовлетворяется. Независимо от того, продолжалось ли секс всего несколько секунд или минут ... важно то, что произошло на этот раз. Если не используется презерватив, или когда это не удается, даже проникновение через несколько секунд может привести к нежелательной беременности, так как preejaculator жидкость, которая может содержать активные сперматозоиды способны оплодотворить яйцеклетку, а женщина.
Большинство презервативов мужчины сделаны из латекса. Их недостаток заключается в том, что они могут сломать легче, когда они используются в сочетании с смазывающих маслосодержащих гелей. Кроме того, поскольку парабены или глицерина в композиции материала, презервативы из латекса может привести в редких случаях, аллергии.
Без паники: Вы не делать, если презерватив порвался?
При повторном презерватив слипы или разрывы, решение, чтобы избежать нежелательной беременности является использование в день таблетки в течение 72 часов после незащищенного полового акта. В зависимости от времени, которое вводили таблетку, он имеет следующие показатели эффективности: 99% в течение первых 24 часов (предпочтительно, чтобы оно вводилось в этой точке), 85% в период 25-48 часов и 58% в диапазоне 49-72 часов.
В заключении, легко держаться подальше от венерических заболеваний или нежелательной беременности, если вы всегда информированы и подготовлены. Будь умным, использовать презерватив!

كيفية استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح؟
التعليم الجنسي مجانا من كافي القصة و WWW.BULEARCA.RO !! بدون توضيح ...
مثل الحب الأول، أول الجماع أبدا تبدو. يمكنك أن تتخيل الوقت يمر وقت طويل قبل أن يحدث ذلك، وكنت أسأل عشرة أضعاف ما يجب أن تفعل، في محاولة للعثور على إجابات تقديم المشورة لك مع الأصدقاء الذين اجتازوا بالفعل هذه الخطوة وأنت تحاول أن تكون شيئا لا تنسى حقا. العواطف وحماقة لا مفر منها، لكنها جزء من جمال لحظة. ولكي تكون لحظة لطيفة، تحتاج إلى طريقة وقائية للتخلص من همومك. أفضل صديق: الواقي الذكري. على الرغم من أن واحدة تقريبا في ثلاثة من الأزواج الذين استخدموا ذلك نقول ان يحدث مرة واحدة على الأقل لكسر أو تؤتي ثمارها أثناء ممارسة الجنس، يبقى الواقي الذكري الوحيد الذي يمكن أن يحميك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وبالتالي، فإنه ملزم على حد سواء "الأول" وكلما كان لديك شريك جنسي جديد أو شريك جديد / D، بغض النظر عن العمر الذي لديك أو ما هو نطاق التجربة الجنسية الخاصة بك!
اسمحوا لنا أن نعرف أفضل: ما هو الواقي الذكري؟
الواقي الذكري هو وسيلة منع الحمل التي يتم استخدامها أثناء الجماع ويعمل كحاجز لمنع الحيوانات المنوية التي تخدم الوصول إلى قناة فالوب وبالتالي البيض. عدم وجود اجتماع بين الخلية التناسلية للذكور (الحيوانات المنوية) والإناث (البيض)، والحمل غير ممكن.
الضرب الخطة: كيفية استخدامه بشكل صحيح؟
يستخدم الواقي الذكري عندما يكون القضيب في الانتصاب. من أجل الاستخدام السليم والفعال، الواقي الذكري يمتد إلى الخارج.الخطوة 1. المستخدمة من بداية الجماع، وهذا هو، من لمسة الأولى من المناطق الحميمة.الخطوة 3. تشديد نهاية مغلقة من الواقي الذكري لضمان عدم وجود الهواء في الداخل. كن حذرا لترك غطاء الواقي الذكري بحرية - سيكون هناك الحيوانات المنوية بعد القذف.الخطوة 2. وضع الواقي الذكري على طرف القضيب وتشغيل أسفل مع اليد الأخرى.إذا كان الواقي الذكري يبدأ في العودة إلى الوراء أثناء ممارسة الجنس، فإنه ينبغي التراجع. وإذا كان يخرج / زلة، لديك للتأكد من أنه لا يوجد الحيوانات المنوية في المهبل ومن ثم تغييره مع واحدة جديدة.
أووبس: ما هي المخاطر؟
الخطر الأكبر هو أن الواقي الذكري لديها عيب التصنيع وكسر أثناء ممارسة الجنس أو استخدامها بشكل غير صحيح، التي، مرة أخرى، وكسر أو الانزلاق له.إذا كان هذا حدث واحد من "الحوادث" المذكورة أعلاه، فإنه من المهم أن نتذكر أن يكفي للحصول على قطرة من السائل المنوي في المهبل، ويتم استيفاء الشرط الرئيسي لحدوث الحمل. لا يهم إذا استمر الجنس سوى بضع ثوان أو دقائق ... المهم هو ما حدث خلال هذا الوقت. عندما لا تستخدم الواقي الذكري أو عندما يفشل، حتى تغلغل بضع ثوان يمكن أن يؤدي إلى الحمل غير المرغوب فيه وذلك لأن السائل preejaculator التي قد تحتوي على الحيوانات المنوية النشطة قادرة على تخصيب البويضة والمرأة.
معظم الواقيات الذكرية مصنوعة من اللاتكس. عيبها هو أنها يمكن أن كسر أكثر سهولة عند استخدامها في تركيبة مع المواد الهلامية زيت التشحيم. أيضا، بسبب البارابين أو الجلسرين في تكوين المواد، الواقي الذكري اللاتكس يمكن أن يسبب الحساسية في حالات نادرة.
لا الذعر: ماذا لو كسر الواقي الذكري؟
عند إعادة زلات الواقي الذكري أو فواصل، والحل لتجنب الحمل غير المرغوب فيه هو استخدام حبوب منع الحمل يوميا في غضون 72 ساعة من ممارسة الجنس غير الآمن. اعتمادا على الوقت الذي تدار حبوب منع الحمل، فقد المعدلات التالية الكفاءة: 99٪ في ال 24 ساعة الأولى (ويفضل أن تكون إدارته عند هذه النقطة)، و 85٪ بين 25-48 ساعة و 58٪ في نطاق 49-72 ساعة.
وفي الختام، من السهل الابتعاد عن الأمراض المنقولة جنسيا أو الحمل غير المرغوب فيه إذا كنت على علم وإعداد دائما. تكون ذكية، واستخدام الواقي الذكري!

Un comentariu:

  1. How to use the condom correctly? 如何正確使用安全套?Как правильно использовать презерватив? Cum se folosește corect prezervativul? كيفية استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح؟ http://www.bulearca.ro/2018/02/how-to-use-condom-correctly-cum-se.html

    RăspundețiȘtergere

Adauga aici parerea ta...

Un produs Blogger.